Pisko SafeGrip palotikas

Markkinoiden turvallisin turvatikas

Hätäpoistumisteitä koskevat määräykset

E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA (RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS)

Määräys 10.3.2

Yksi uloskäytävä sallitaan enintään kahdeksankerroksisessa rakennuksessa, kun poistumisalueen käyttötapana on asunto, alle 300 hm2 :n työpaikkatila taikka alle 300 h-m2 :n tuotanto- tai varastotila. Tällöin poistumisalueilta on lisäksi oltava varatie, jonka kautta pelastautuminen on mahdollista omatoimisesti tai palokunnan toimenpitein.

Ohje: Varatienä voidaan pitää tarkoituksenmukaisesti sijoitettua parveketta tai ikkuna-aukkoa, joiden kautta pelastautuminen on mahdollista joko pelastamistoimenpitein tai kiinteitä tikkaita pitkin taikka muita sopivia rakennusosia hyväksi käyttäen maanpinnalle tai muulle palossa turvalliselle paikalle. 

Jos parvekkeelta tai ikkunalta pudottautumiskorkeus maanpinnalle tai muulle palossa turvalliselle paikalle on enintään 3,5 m, ei kiinteitä tikkaita vaadita. Poistumisalueilta on yleensä oltava lisäksi varatie. Jos 2-kerroksisen P3- tai P2-luokan rakennuksen varatienä käytettävältä parvekkeelta tai ikkunalta pudottautumiskorkeus maanpinnalle tai muulle palossa turvalliselle paikalle on yli 3,5 m, pääsy turvaan varmistetaan aina kiinteillä tikkailla.

Jos 3–4-kerroksisen asuinrakennuksen, jonka kaikki päällekkäiset kerrokset kuuluvat samaan asuinhuoneistoon, varatienä käytettävältä parvekkeelta tai ikkunalta pudot- tautumiskorkeus maanpinnalle tai muulle palossa turvalli- selle paikalle on yli 3,5 m, pääsy turvaan varmistetaan kiinteillä selkäsuojuksella varustetuilla tikkailla tai tarkoitukseen sopivalla kierreportaalla.

Varatienä käytettävä ikkuna tehdään helposti avattavaksi. Sen vapaan aukon korkeus on vähintään 600 mm ja leveys 500 mm siten, että korkeuden ja leveyden summa on vähintään 1500 mm.

Varatien järjestämisestä kuullaan paikallista pelastusviranomaista.

Määräys 10.3.3

Yksi uloskäytävä voidaan sallia myös pienissä majoitustiloissa ja hoitolaitoksissa sekä pienissä kokoontumis- ja liiketiloissa, jos tästä ei ole vaaraa henkilöturvallisuudelle. 

Ohje: Varatienä voidaan pitää tarkoituksenmukaisesti sijoitettua parveketta tai ikkuna-aukkoa, joiden kautta pelastautuminen on mahdollista joko pelastamistoimenpitein tai kiinteitä tikkaita pitkin taikka muita sopivia rakennusosia hyväksi käyttäen maanpinnalle tai muulle palossa turvalliselle paikalle. 

Yksi uloskäytävä riittää esimerkiksi yksikerroksisessa ma- joitusrakennuksessa, jonka huoneisiin kuljetaan suoraan ulkoa. Yhtä uloskäyntiä voidaan pitää riittävänä myös enintään kymmenelle hoidettavalle tarkoitetussa hoitolaitoksessa sekä pienessä kahvilassa, kioskissa tai pienmyymälässä.

F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

Rakentamismääräyskokoelma alistaa kaikki noudattamaan siinä olevia määräyksiä koskien hätäpoistumisteitä. Rakentamismääräyskokoelma myös ohjeistaa tarkemmin, kuinka määräykset tulee soveltaa käytäntöön.

3.8 ULKOTILOJEN TURVALLISUUS

Määräys: 3.8.4

Varateiden tikkaat sekä muut rakennusosat ja laitteet tulee suunnitella ja rakentaa siten, että ne ovat hätätilanteessa käyttökelpoiset. 

Ohje: Varatien tikkaan rakentamisessa noudatetaan soveltuvin osin ohjeita talotikkaista, kohta 5.2.2. Sivuttaista siirtymistä varten (kulku esimerkiksi tikkaalle kahden ikkunan välissä) seinälle asennetaan tarkoituksenmukainen käsijohde tai muu sopiva tuki.

Parvekkeen lattiaan tehtävän varatien luukku on kooltaan vähintään 600 x 600 mm. Luukku suljetaan yläpuolelta salvalla, jota lapsi ei voi helposti avata. Samankokoista luukkua voidaan käyttää muutoinkin järjestettäessä varatie pystysuunnassa, esimerkiksi pientalojen tai lomamökkien parvelta katolle.

10.3 ULOSKÄYTÄVIEN LUKUMÄÄRÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN OPAS N:O 39 – ULOSKÄYTÄVIEN LUONNE / VARATIE

Ympäristöministeriön opas antaa ohjeita varateiden suunnittelusta ja mahdollisesti tarvittavan pelastustien rakentamisesta. Oppaan sivunumero 117.

RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS & PALOTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA

Ohje: Kohteissa, jossa yksi uloskäytävä sallitaan, esimerkiksi asunnoissa, tarvitaan yleensä lisäksi varatie. Tärkeää on järjestää yksi selkeästi havaittava ja kunnollinen varatie mieluummin kuin monta huonoa. 

Varatien perustyypit ovat:

  • A. Ikkunan tai parveke alle 3,5 metrin pudottautumiskorkeudella maasta.
  • B. Ikkuna tai parveke ja kiinteät tikkaat maahan matalahkoissa taloissa.
  • C. Ikkuna tai parveke niin sijoitettuna, että palokunnan kalustolla päästään pelastamaan.
  • D. Ulkotikasta helppokäyttöisempi ja turvallisempi rakenteellinen järjestely korkeissa taloissa, esimerkiksi kaavion esittämät ylhäältä päin avattavat luukut parvekkeissa ja kiintotikkaat.

Jos palokunnan pelastusmahdollisuudet ylempien kerrosten parvekkeelta tai ikkunasta eivät ole riittävät – palokunnalta puuttuu esim. sopiva kalusto tai riittävän lähelle rakennusta ei pääse – pitää pelastautumiseen sopiva varatie järjestää rakenteellisin keinoin paikallisten pelastusviranomaisten ohjeiden mukaan. Yksi mahdollisuus on kaavion D esittämä ratkaisu.

Pudottautumiskorkeus

Normaalisti korkeus maasta mitataan ikkuna-aukon alareunaan tai parvekekaiteen päälle. Jos parvekekaide on alareunasta avoin niin, että sen ulkopuolella parvekkeen reunassa pystyy seisomaan ennen pudottautumista, voidaan korkeus mitata parvekkeen lattiapinnasta.