Pisko SafeGrip seinätikas

Testatusti ja tutkitusti markkinoiden turvallisin talotikas

Tikastuotteita koskevat määräykset

F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

Rakentamismääräyskokoelma alistaa kaikki noudattamaan siinä olevia määräyksiä koskien tikastuotteita. Rakentamismääräyskokoelma myös ohjeistaa tarkemmin, kuinka määräykset tulee soveltaa käytäntöön.

5.2 PÄÄSY ULLAKOLLE JA KATOLLE

Määräys 5.2.1

Yli kaksikerroksisissa rakennuksissa ullakolle ja katolle tulee päästä sekä sisä- että ulkokautta.

Ohje: Ulkopuolinen pääsy järjestetään talotikkaita tai henkilönostimia käyttäen kiinteistöhuollon tai pelastustoimen tarpeiden mukaan. Tavarankuljetustarve otetaan mitoituksessa huomioon tapauskohtaisesti. Sisäpuolinen tikas voi olla kiinteä tai yläosastaan taikka sivujohteestaan kiinnitetty, vedettävä tai käännettävä. Sivujohteen vapaa sisäpuolinen väli on vähintään 400 mm ja puolien keskinäinen väli enintään 300 mm. Alimmanpuolan korkeus lattiapinnasta on enintään 1200 mm. Tikas ei saa pienentää uloskäytävän vähimmäisleveyttä eivätkä sen osat saa käytössä tahattomasti irrota toisistaan. 

Määräys 5.2.2

Talotikkaan tulee olla kestävä, kiinteästi asennettu sekä turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti sijoitettu. 

Ohje: Tikas tehdään yleensä syöpymistä vastaan suojatusta metallista. Tikas kiinnitetään pystysuoraan tai noususuunnassa eteenpäin kaltevaksi ja rakennetaan yhtenäisenä myös mahdollisen sivusuuntaisen siirtymän kohdalla. Talotikkaan sivujohteiden vapaa sisäpuolinen väli on vähintään 400 mm ja puolien keskinäinen väli enintään 300 mm. Johteet ulotetaan vähintään 1000 mm:n korkeudelle ylimmästä puolasta sekä taivutetaan tästä alaspäin lähelle katto- tai räystäspintaa siten, että räystäälle noustaessa saadaan tukeva ote. Sivujohteen etäisuus seinästä, räystäästä tai muusta ulkonemasta on vähintään 200 mm. Alimman puolan suositeltava korkeus lähtötasosta on 1000-1200 mm. Asuinrakennuksessa sekä muulloinkin, kun on tarpeen erityisesti estää pienten lasten kiipeäminen tikkaille, käytetään vähintään korkeutta 1200 mm. Tikkaan alapäässä voidaan myös käyttää vedettävää tai käännettävää jatkosta. Tällöin tikkaan alapää on enintään 2000 mm: korkeudella lähtötasosta. Kun talotikkaan nousukorkeus ylittää 8 metriä, tikas varustetaan turvakiskolla tai selkäsuojuksella. Enintään kaksikerroksisessa rakennuksessa talotikas voi olla myös lahosuojattua puuta. Puiden tikkaan puolien väli saa olla keskeltä keskelle 400 mm ja johteet saadaan katkaista 600 mm ylimmän puolan yläpuolelta.

Tikkaita koskevia ohjeistuksia löydät myös rakennustietokannasta (maksullinen). Rakennustietokannassa on yleinen RT-kortti vesikaton varusteet RT 85-11132 ja valmistajan (Piristeel Oy) oma RT-kortti RT 38763.