Kattoturvatuotteita koskevat määräykset

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta on korvannut F2 Suomen rakentamismääräyskokoelmaa koskevat säännökset. Ympäristöministeriön asetus koskee uutta rakennusta, rakennuksen laajennusta ja rakennuksen kerrosalaa lisäävää tilaa sekä rakennuspaikan välitöntä ympäristöä.

Ympäristöministeriön asetus ei ole yhtä yksiselitteinen kuin aikaisempi F2 Suomen rakentamismääräyskokoelma, jonka vuoksi olemme koostaneet tulkintamme kustakin asetuksesta.

LUMIESTEET

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA


18 § Kulkutien ja oleskelualueen suojaaminen
Sisäänkäynnin ja kulkuväylän kohdan ja talvella käytettävän leikki- ja oleskelualueen sekä rakennusta ympäröivän katualueen ja muun yleisen alueen on oltava suojattu rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä lumiestein katemateriaali ja katon kallistus huomioon ottaen. Sisäänkäynnin on lisäksi oltava suojattu kinostumiselta katoksella.

Sadexin tulkinta asetuksesta

Tulkinta asetuksien täytäntöönpanosta pohjautuu määräyksiin, RT-kortin ohjeistukseen, lakiin, tuotekohtaisiin asennusohjeisiin sekä vuosien käytännön kokemukseen, kokonaisturvallisuus huomioiden.

Kun kyseessä on lumiesteet, rakennusmääräykset on tärkeä ymmärtää ja ottaa huomioon. Lumiesteiden rakennusmääräykset ja etenkin suunnittelu vaihtelevat jonkin verran kattotyypeittäin.

Ovatko lumiesteet pakolliset?
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta toteaa selkeästi, että kulkuteiden sekä talvella käytettävien rakennusta ympäröivien alueiden on oltava suojattu putoavalta lumelta ja jäältä. Tämä koskee erityisesti tiili- ja peltikattoja. Helpoiten tämä onnistuu lumiesteitä käyttämällä.

Lumiesteiden suunnittelu
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon RT-kortin (RT 85-11132) ohjeellinen lumikuormataulukko, joka määrittää lumiesteiden oikean mitoituksen katon jyrkkyyden ja lappeen mitan huomioiden. Huopakatolla lumiesteitä ei käytännössä tarvita. Jyrkällä huopakatolla, kate yli 1:2, lumiesteen tarve tulee arvioida aina kohdekohtaisesti. Tätä loivemmalla huopakatolla voidaan lumiesteet jättää pois.

Lumiesteiden mitoitus
Lumiesteet mitoitetaan aina lumikuormataulukon mukaan. Lumiesteiden mitoituksessa tulee ottaa huomioon kokonaisuus. Lyhyt lumiestepätkä suurella lappeella ei kestä, vaikka se olisi muuten kannakejaoltaan mitoitettukin oikein. Lumiesteiden mitoituksessa voidaan huomioida myös kattosillan lumenläpäisevyys, joka on 50 prosenttista, eli kattosilta sitoo osaltaan lumimassaa.

Sadex Lumiesteen mitoitus

Lumiesteiden sijoitus
Lumiesteet sijoitetaan kulkuteiden päälle ja tarvittaessa suojaamaan alueita, jossa on mahdollisesti kulkua talvisin sekä omaisuutta ja istutuksia. Mikäli on mahdollisuus, että lumi putoaa yleiselle katualueelle, on lappeet varustettava aina lumiesteellä. Räystäslumiesteinä on suositeltavaa käyttää tällöin ritilämallista lumiaitaa tai vastaavaa. Suurilla lappeilla lumikuormataulukko antaa vaihtoehdot tihentää kannakejakoa tai asentaa lumiesteet kahteen riviin. Lisälumiesterivi on yleensä parempi vaihtoehto, koska estää tehokkaammin lumen valumista katolla, esimerkkinä pitkällä lappeella olevat läpiviennit saattavat rikkoutua vaikka räystäällä olisikin lumieste, kun lumimassa pakkaantuu painovoiman vaikutuksesta. On parempi, jos lumimassat eivät pääse liikkumaan ollenkaan vaan sulavat sijoilleen.

Tilaa maksuton asennuskartoitus lumiesteille

MUUT KATTOTURVATUOTTEET

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA


25 § Huoltomahdollisuudet
Kaikkiin rakennuksen osiin, joissa on säännöllisesti siivottavia, nuohottavia, huollettavia tai tarkastettavia rakennusosia, varusteita taikka laitteita, on oltava pääsy ja työskentelymahdollisuus vaarantamatta työntekijöiden ja sivullisten turvallisuutta. Katolla sijaitseville savupiipuille, ilmanvaihtolaitteille sekä muille säännöllistä käyntiä edellyttäville rakennusosille ja laitteille on oltava turvallinen ja helppokulkuinen katkeamaton kulkutie. Yli 1:8 kaltevalla katolla on käytettävä kattosiltaa, lapetikasta, kattoporrasta, askeltasoja tai jalkatukia. Yli 9 metriä ja enintään 28 metriä korkeissa rakennuksissa ullakolle ja katolle on päästävä sekä sisä- että ulkokautta ja yli 28 metriä korkeissa rakennuksissa sisäkautta. Rakennuksessa, jonka korkeus ylittää 9 metriä, on oltava kiinnitysrakenteet turvaköysiä varten.

Sadexin tulkinta asetuksesta

Tulkinta asetuksien täytäntöönpanosta pohjautuu määräyksiin, RT-kortin ohjeistukseen, lakiin, tuotekohtaisiin asennusohjeisiin sekä vuosien käytännönkokemukseen, kokonaisturvallisuus huomioiden.

Kattoturvatuotteiden mitoitus
Kattoturvatuotteet mitoitetaan niiden tarpeen mukaan talotikkailta huoltokohteille. Lapetikkailla rakennetaan lappeen suuntainen ja kattosillalla harjan suuntainen kulku katolla. Turvaköyden kiinnityslaitteet sijoitetaan huoltotarpeen mukaan, lähtökohtaisesti siten että kaikille katon osille on mahdollista päästä turvavaljaita käyttämällä turvallisesti.

Kattoturvatuotteiden sijoittelu
Tuotteet sijoitellaan lähtemään talotikkailta tai katon kulkuaukolta ja päättymään viimeiselle katolla sijaitsevalle huoltokohteelle. Lapetikkaita ei tule sijoittaa aivan katon reunan viereen ja kattosilta kulkee aina harjan suuntaisesti. Lapetikkaat toimivat turvaköyden kiinnityslaitteena. Mikäli kattosiltaan halutaan kiinnittää turvaköysi, tulee se varustaa köysikiinnikkeellä, vaakakiskolla tai turvavaijerilla. Myös erillisten kiinnityspisteiden käyttö on joissain tilanteissa suositeltavaa. Loivemmilla kuin 1:8 katoilla ei tarvita kiinteitä kulkuteitä kuten kattosiltaa ja lapetikasta. Yli 9 m korkeissa rakennuksissa loiville katoille asennetaan turvaköyden kiinnityspisteet, joita ovat ankkurit, pollarit ja vaijerit.

Lataa Turvallinen kulku katolla -opas täältä!
Lue seuraavaksi: Onko kattosi varmasti turvallinen huoltotöille? Varmista kattoturvasi näillä vinkeillä
Lue seuraavaksi: Luminen katto luo vaaranpaikkoja – varmista pihasi turvallisuus lumiesteillä!