Markkinoiden turvallisimmat tikkaat kaikkiin kohteisiin

Luotettavaan ja varmaan kulkuun

Tikastuotteita koskevat määräykset

Ympäristöministeriön asetukset rakennuksen käyttö- ja paloturvallisuudesta ovat korvanneet Suomen rakentamismääräyskokoelmaa koskevat aikaisemmat säännökset RakMK F2 ja RakMK E1. Ympäristöministeriön asetukset koskevat uutta rakennusta, rakennuksen laajennusta ja rakennuksen kerrosalaa lisäävää tilaa sekä rakennuspaikan välitöntä ympäristöä.

Ympäristöministeriön asetukset eivät ole yhtä yksiselitteisiä kuin aikaisemmat F2 ja E1 Suomen rakentamismääräyskokoelmat, jonka vuoksi olemme koostaneet tulkintamme kustakin asetuksesta.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN KÄYTTÖTURVALLISUUDESTA


15 § Turvavarusteet
Rakennus on varustettava sen käyttöön soveltuvilla tarkoituksenmukaisilla ja kestävillä turvaratkaisuilla ja -varusteilla.
Varateiden ja huoltoreittien tikkaiden sekä muiden rakenneosien on oltava myös hätätilanteessa käyttökelpoisia.

25 § Huoltomahdollisuudet
Yli 9 metriä ja enintään 28 metriä korkeissa rakennuksissa ullakolle ja katolle on päästävä sekä sisä- että ulkokautta ja yli 28 metriä korkeissa rakennuksissa sisäkautta.

Sadexin tulkinta asetuksesta

Tulkinta asetuksien täytäntöönpanosta pohjautuu määräyksiin, RT-kortin ohjeistukseen, lakiin, tuotekohtaisiin asennusohjeisiin sekä vuosien käytännön kokemukseen, kokonaisturvallisuus huomioiden.

Talotikkaiden suunnittelu:
Käytännössä alle 9 metriä korkeissa rakennuksissa (1-2 krs.) katolle kulku järjestetään asentamalla talotikkaat. Yli 9 metriä ja enintään 28 metriä korkeissa rakennuksissa yksinkertaisin tapa järjestää kulku katolle on talotikas, joka varustetaan aina nousuturvakiskolla ja siihen kuuluvalla nousuvaunulla.

Nousukisko vaaditaan asennettavaksi kaikkiin tikkaisiin, joiden korkeus ylittää 8 metriä. RT-ohjeistus ja Sadex suosittelee asentamaan nousukiskon myös tätä matalampiin tikkaisiin. Nousukiskon tarvetta harkittaessa on suositeltavaa ottaa huomioon Ympäristöminiteriön asetus, joka sanoo pykälässä 15 § turvavarusteista seuraavaa: rakennus on varustettava sen käyttöön soveltuvilla tarkoituksenmukaisilla ja kestävillä turvaratkaisuilla ja -varusteilla.

Sadex suosittelee aina ensisijaisesti nousukiskojärjestelmää selkäkaarien sijasta, koska selkäkaaret eivät varmista putoamista. Selkäkaaret ehkäisevät kuitenkin vaaratilanteita joissain tilanteissa. Ne soveltuvat esimerkiksi lähellä räystästä sijaitseviin lyhyisiin huoltotikkaisiin vesikaton tasoeroilla.

Yli 9 metriä korkeissa rakennuksissa ulkopuoliseen katolle ja ullakolle kulkuun ei välttämättä vaadita talotikasta, kun rakennuksen katolle on pääsy sisäpuolelta, vaan ulkopuolisen kulun tarpeen määrittää palo- ja rakennusviranomainen. Ulkopuoliseen kulkuun kiinteistöissä on käytetty henkilönostinta, mutta sen käyttö lain puitteissa ei ole täysin selvää, koska Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 12.6.2008/403 sanoo sivulla 4 pykälässä 25d § seuraavaa: Nostokoriin ei saa nousta tai siitä poistua korin ollessa ylhäällä, ellei se ole työn turvallisen suorittamisen kannalta välttämätöntä.

Talotikkaiden mitoitus:
Talotikas mitoitetaan aina rakennuksen korkeuden ja asennuspaikan mukaan. On muistettava että tikkaan alaosan korkeus tulee asentaa niin, että alimman puolan korkeus maanpinnasta on 1000-1200 mm, jotta estetään lasten kiipeäminen seinätikkaalle.
Mikäli tikas sijaitsee paikassa, jossa on vaarana sivullisten luvaton käyttö, tikas on suositeltavaa varustaa kiipeilyesteellä tai tikkaan alas vedettävällä jatko-osalla.

Talotikkaiden sijoittelu:
Seinätikas suositellaan asennettavaksi aina talon päätyyn, jolloin lumikuorma ei rasita turhaan tikkaan yläosaa. Päädyn puolelle asennettaessa talotikasta voi hyödyntää myös yhdistämällä siihen toisen kerroksen ikkunoiden hätäpoistumistiet tai kulku yläpohjaan.

Julkisissa rakennuksissa ja kerrostaloissa talotikas suositellaan sijoitettavan sellaiselle sivulle, missä on vähiten ohikulkua ja siten vähentää houkutusta asiattomien kiipeilylle.

Tikkaan sijoittelussa on hyvä huomioida myös julkisivun ulkoasu. Tikasta ei myöskään suositella asennettavaksi aivan ikkunan viereen, koska silloin sisältäpäin katsoessa tikkaan runko tulee näkymän tielle. On myös hyvä huomioida että seinätikkaiden ja huoltokohteiden sijainti määrittää kattoturvatuotteiden tarvetta. Joissain tilanteissa seinätikas kannattaa sijoittaa kattoturvan ehdoilla.

Lue seuraavaksi: Valitse tikkaat oikein - pikaopas turvalliseen askellukseen katolle
Lue asiakastarina: Tikkaat, kattoturvatuotteet ja rännit – kaikki saman katon alta